Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 52 Starší >>

Pozvánka na diskuzi o aktuálních energetických tématech na ENERGO SUMMIT 2014

Letošní 3. ročník mezinárodního veletrhu energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace - FOR ENERGO bude zahájen konferencí ENERGO SUMMIT 2014. Celodenní akce, která se koná 18. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA, Vás seznámí s aktuálními trendy a zajímavými novinkami v oboru energetiky. Zároveň je ideálním místem k navázání mnoha nových důležitých kontaktů. ENERGO SUMMIT 2014 totiž získal podporu mnoha státních i odborných institucí z České republiky, Slovenska a Německa.

Program Summitu se rozšiřuje o zajímavé české i zahraniční řečníky

K významným přednášejícím tematického bloku o využití obnovitelných zdrojů energií a projektech energetických úspor patří Dr. Joanna Mackowiak Pandera z Agora Energiewende (společná iniciativa Mercator Foundation a European Climate Foundation). Bývalá náměstkyně polského Ministra životního prostředí a zodpovědná osoba za polské předsednictví EU podpoří diskuzi o podobě programů na podporu obnovitelných zdrojů energie v Německu a Polsku. Vladimír Sochor, místopředseda APES a zástupce ředitele neziskové konzultační společnosti SEVEn, promluví o vývoji energetických služeb v ČR v kontextu směrnice EU o energetické účinnosti. V rámci druhého bloku představí zástupci skupiny ČEZ dva praktické příklady moderního uhelného a paroplynového zdroje.

S energetikou je také úzce propojeno téma elektromobility. Vývoj jejího trhu, aktuální trendy i budoucí plány skupiny ČEZ přiblíží účastníkům konference E-mobility Project Manager Tomáš Chmelík (ČEZ). Jakub Ďurinda ze Slovenska (MyEnergy) téma doplní praktickými zkušenostmi z projektu GreenWay. Závěrečný blok konference se pak zaměří na trendy světového energetického trhu a energetické politiky a jejich dopad na Českou republiku. Svou účast již potvrdil Ota Pártl (Straight Consult), který uvede diskuzi nad změnami regulačního rámce v souvislosti s novými trendy v elektroenergetice.

Summit podporují zástupci politiky i průmyslu

Záštitu veletrhu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Komisař EU pro energetiku, Günther H. Oettinger, přislíbil oficiální pozdrav účastníkům konference. Vysokou odbornou úroveň konference a její význam pro energetický sektor podtrhuje taktéž oficiální záštita ze strany Českomoravské elektrotechnické asociace.

Bližší informace o konferenci, programu i možnostech zapojení Vaší společnosti jako sponzora Summitu naleznete na webové stránce www.energosummit.cz.

Zdroj: ABF a.s.

Ladislav Sojka


vloženo: 25.8.2014
Celý článek
Konference

II. informační schůzka pro české firmy na téma Sankce proti Ruské federaci

V pondělí 25. 8. 2014 od 9:30 se v budově MPO uskuteční II. informační schůzka pro české firmy na téma Sankce proti Ruské federaci.

V případě, že se potýkáte s nejasnostmi, zda se Vás týkají omezující opatření nebo jak postupovat v situaci, kdy je Vaše firma potenciálně ohrožena sankcemi, a máte zájem dozvědět se více informací k této problematice, potvrďte svoji účast na pytlicek@mpo.cz.

Bližší informace o setkání naleznete zde.vloženo: 22.8.2014
Celý článek
Konference

Pozvánka na XI. celostátní setkání elektrotechniků ELTECH

Zveme Vás na celostátní setkání revizních techniků elektrotechnického zařízení, projektantů, energetiků, pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby ELTECH 2014, spojené s individuální výměnou zkušeností, výstavou elektrických prvků a zařízení, praktickými ukázkami měření a odbornými exkurzemi.

Setkání se uskuteční v překrásném přírodním prostředí centrální části Jeseníků. 15. až 18. září 2014 – Hotel Kamzík, Karlov, Malá Morávka

Cílem akce:

Cílem akce je pokračovat v tradici doškolovacích kursů pro reviznítechniky el. zařízení, pro pracovníky elektroúdržby a projektanty oboru elektro, pořádaných v minulosti fi rmou Ing. Pavel Hála Elektromanagement Brno, dále seznámit přítomné elektrotechniky z nejčastějšími závadami na elektrickém zařízení zjišťovanými Technickým ústavem požární ochrany. Současně na akci získáte důležité, aktuální a praktické informace z oboru elektro, legislativy v oboru elektro a přehled o normách ČSN a způsobu jejich aplikování a provádění revizí. Důležitou součástí setkání je vzájemná výměna zkušeností mezi revizními techniky, pracovníky v oborech elektro a pracovníky státního odborného dozoru TI ČR.

Vše je doplněné praktickými ukázkami měření, revizí a diagnosttikou pomocí moderních měřících prostředků světových výrobců.

Akce je určena:

Především pro všechny revizní techniky, projektanty, pracovníky elektroúdržby a pracovníky elektroúdržby a pracovníky BOZP, odpovědné za výrobu, provoz a údržbu elektrotechnických prvků a zařízení. Dále také pro podnikatele v oboru elektrotechnika, zájemce o zvýšení odborné způsobilosti v elektrotechnice. Akce současně slouží i jako doškolovací kurz v rámci odborného vzdělávání.

Organizátor setkání uvítá i účast členů Českomoravské elektrotechnické asociace a poskytne jim slevu ve výši 1.000,- Kč z vložného. O tuto slevu požádá účastník prostřednictvím sekretariátu ElA před odesláním přihlášky.

Více informací, včetně přihlášky, naleznete zde.

Ladislav Sojkavloženo: 21.8.2014
Celý článek
Konference

Informace pro vývozce do Ruské federace

Dne 31. července 2014 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, které vstoupilo v platnost dnem 1. srpna 2014 a které zejména stanovuje:1) Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití 
jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele. Jsou—li koncovým uživatelem ruské vojenské síly, považuje se veškeré jim dodávané zboží a technologie za zboží a technologie dvojího užití určené pro vojenské použití. 

Pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem 1. srpna 2014, může být po posouzení žádosti povolení uděleno.

Zakazuje se poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi dvojího užití pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele. Tímto zákazem není dotčeno plnění závazkůvyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014.

Uvedenými zákazy není dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevojenské použití nebo pro nevojenské koncové uživatele.

Vývozci podávají žádosti o vývozní povolení pro zboží dvojího použití standardně podle zákona č. 594/2004 Sb. kompetentnímu orgánu, kterým je Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu.2) Vývozce musí získat povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu určitých technologií
specifikovaných v příloze II nařízení, které jsou vhodné pro ropný průmysl pro použití při průzkumu a těžbě ropy v hlubinných vodách, arktickém průzkumu a těžbě ropy nebo v projektech zaměřených na ropu z břidlic v Rusku a to bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoliv, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo v jakékoli jiné zemi, pokud jsou taková zařízení nebo technologie určeny pro použití v Rusku.

Povolení podléhá také poskytování:

a) technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s technologiemi uvedenými v příloze II a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním takových položek;

b) financování nebo finanční pomoci souvisejících s technologiemi uvedenými v příloze II, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek, nebo pro poskytování související technické pomoci.

Vývozci podávají žádosti o výše uvedená vývozní povolení kompetentnímu orgánu, kterým je podle zákona č. 69/2006 Sb. Ministerstvo financí — Finanční analytický útvar, a poskytnou mu veškeré nezbytné informace, včetně informací o účelu konečného užití. Finanční analytický útvar žádosti posoudí ve spolupráci s dalšími orgány státní správy, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu, a vydá rozhodnutí.

Nebude uděleno žádné povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu technologií uvedených v příloze II, pro poskytnutí technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb nebo pro financování nebo finanční pomoci pokud existují důvody se domnívat, že dané dodávky nebo služby jsou určeny pro projekty, které se týkají průzkumu a těžby ropy v hlubinných vodách, arktického průzkumu a těžby ropy nebo projektů zaměřených na ropu z břidlic v Rusku.

Finanční analytický útvar může po posouzení žádosti udělit výjimku z tohoto zákazu, pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem 1. srpna 2014.

Žádost o povolení ve formátu DOCX můžete stáhnout na stánkách Finančně analytického útvaru.

Pozn.:

V případě, že by se jednalo současně o zboží uvedené v příloze II nařízení Rady (EU) č. 833/2014 i o zboží dvojího použití uvedené v příloze I nařízení Rady č. 428/2008 (poslední aktualizace nařízením Rady č. 388/2012), žádá vývozce i o povolení podle zákona č. 594/2004 Sb. a tuto žádost adresuje pouze Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu, která rozhodne v součinnosti s Finančním analytickým útvarem.

 

3) Zakazuje se poskytovat financování nebo finanční pomoc:

související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu

související se zbožím a technologiemi dvojího užití pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele

Financování nebo finanční pomoc zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

Uvedenými zákazy není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

O povolení výjimek ze zákazu financování rozhoduje Finanční analytický útvar.

 

4) Zakazuje se poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

Těmito zákazy není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014. Konkrétní případy budou řešeny podle zákona č. 38/1994 Sb. kompetentním orgánem, kterým je Licenční správa MPO.


Mimo výše uvedeného nařízení Rady (EU) č. 833/2014 bylo dne 31. července 2014 publikováno v Úředním věstníku EU rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, které vstoupilo v platnost dnem 1. srpna 2014 a které dále stanovuje:

1) Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, do Ruska státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států či nikoli.

2) Zakazuje se dovoz, nákup či přeprava zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, z Ruska státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

Zákazy uvedenými v bodech 1 a 2 není dotčeno plnění smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 1. srpna 2014, ani poskytování náhradních dílů a služeb nezbytných pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebudou licence a povolení v případech uvedených v bodě 1 a 2 dle zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 38/1994 Sb. udělovány.


Bližší podrobnosti k rozsahu zákazů a omezení a především k možnostem výjimek lze nalézt přímo v textu nařízení Rady (EU) č. 833/2014 zde, a také v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP zde.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem doporučujeme používat především anglickou jazykovou verzi předpisu zde.

Při práci s českou jazykovou mutací jako minimální doporučujeme alespoň porovnání českého překladu s příslušnou pasáží textu v původním, anglickém znění.

 

Porušení některého ze stanovených omezujících opatření je v České republice postižitelné podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v závažnějších případech pak dokonce prostředky trestního práva (trestný čin porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku), v případě porušení omezení spojených s vývozem zboží dvojího užití a s tím spojené technické pomoci a zprostředkovatelských služeb se sankce řídí zákonem č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (trestný čin porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití) a při porušení zákazu vývozu a dovozu zbraní a vojenského materiálu a s tím spojených služeb se sankce řídí zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a zákonem č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.


Kontaktní údaje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ústředna: +420 224 907 111
Podatelna: + 420 224 907 672(3)
Zelená linka pro export: 800 133 331 (bezplatně v pracovní dny od 9 do 17 hodin)
Email: mailto:export@mpo.cz
Kontaktní údaje Licenční správy najdete v sekci Informace o Licenční správě

Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1
Datová schránka: meiq7wd
Telefon: +420 257 044 501
Email: mailto:fau@mfcr.cz
Žádost o povolení naleznete ke stažení zde

Zdroj: MPOvloženo: 14.8.2014
Celý článek
Legislativa

Setkání exportérů s MPO, kvůli sankcím EU - Rusko, se zopakuje

Informační schůzka pro zainteresované české firmy k aktuálnímu tématu sankcí proti Ruské federaci, která proběhla 12. 8. na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, se vzhledem k ohromnému zájmu exportérů zopakuje v průběhu srpna. Z kapacitních důvodů se akce nemohlo zúčastnit více než 120 zástupců českých firem, bankovních institucí a podnikatelských reprezentací, což svědčí o vážnosti a naléhavosti tohoto tématu.

Cílem schůzky zhruba 160 představitelů firem bylo se informovat o technických otázkách spojených se sankcemi a vyjasnit si, kterých oblastí se sankce týkají. V případě, že se sankce dotýkaly aktivit přítomných firem, mohli jejich zástupci využít setkání k tomu, aby se informovali, jak dále postupovat.

Zástupci firem si od odborníků z Licenční správy MPO, Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel vyslechli praktické informace, jak určit, zda jimi exportované zboží podléhá sankcím a jak si počínat při žádosti o povolení k vývozu. Rovněž se dozvěděli, na které instituce se obracet v případě pochybností, jak budou řešeny procedury na hranicích apod. Po úvodní informativní části byl časový prostor věnován obrovskému množství praktických dotazů zástupců jednotlivých firem, díky kterým se vyjasnila celá řada nejasností.

Vedle zopakování uvedeného setkání se bude MPO ve spolupráci s ministerstvy zahraničí a financí podílet na uspořádání další obdobné akce, která se uskuteční 21. srpna od 14 do 16 hodin v Černínském paláci a osobně se jí zúčastní i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Zdroj: SP ČR

Ladislav Sojkavloženo: 13.8.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

<< Novější 1. stránka z 52 Starší >>