Русский English

JMÉNO: HESLO:

Úvodní slovo

Sdružování elektrotechnických podniků v naší republice má již dlouholetou tradici. Podnikatelé, mezi něž patřili i Ing. Křižík a Ing. Kolben, se začali na přelomu 19. a 20. století sdružovat zpočátku do Spolku českých elektrotechniků a po vzniku Československa do Elektrotechnického svazu. V 50. letech byla tato svazová činnost zrušena a byla obnovena až v roce 1990, kdy organizace elektrotechnického průmyslu založily nejdříve elektrotechnickou sekci Svazu průmyslu ČR a v lednu 1992 dnešní ekonomicky i právně samostatnou Českomoravskou elektrotechnickou asociaci. Naše asociace je podnikatelský a zaměstnavatelský svaz. Sdružujeme právnické i fyzické osoby z elektronického a elektrotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, informačních služeb a další firmy s příbuznou výrobní orientací či obchodními zájmy. Členové ElA tím vytvářejí lobby pro prosazování svých požadavků na úrovni státních orgánů i v oblasti zaměstnavatelských vztahů. Udržujeme proto přímé kontakty s představiteli MPO ČR, MF ČR, MH ČR a pod.

V souladu se svými stanovami a usnesením valné hromady asociace z 26. května 2006 poskytuje asociace členským organizacím zejména následující činnosti a služby:

 • definuje, reprezentuje, prosazuje a podporuje společné zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy svých členů, kteří zajišťují výzkum, vývoj, výrobu, prodej, montážní činnosti a další služby v odvětví elektrotechnického průmyslu a v příbuzných odvětvích (zejména SKP 30, 31, 32 a 33);
 • podle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání v platném znění vyjednává a uzavírá za členské organizace, které k tomu dají souhlas, s odborovým svazem KOVO kolektivní smlouvu vyššího typu;
 • hájí zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy členů v dialogu s představiteli vlády ČR, obou komor parlamentu, politických stran, společenských organizací apod.;
 • spolupracuje s orgány státní správy a dalšími institucemi, zejména s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem školství a tělovýchovy, agenturami CzechInvest a CzechTrade apod. při vytváření lepších podmínek pro podnikání, pořádá setkání členů s jejich představiteli;
 • zastupuje své členy v rámci členství asociace ve Svazu průmyslu a dopravy ČR;
 • spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, se zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy a s dalšími organizacemi, které podporují teritoriální rozvoj průmyslu a obchodu;
 • je členem mezinárodní organizace INTERELEKTRO, která má sídlo v Moskvě. Spolupracuje s asociacemi v oblasti elektrotechnického průmyslu v dalších zemích Evropské unie a dalších zemí mimo EU;
 • zpracovává stanoviska a připomínky k návrhům zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, rezortních materiálů atd. Předkládá své vlastní podněty a návrhy v rámci přípravy politicko-hospodářských rozhodnutí a dalších dokumentů v široké součinnosti členů, kteří se na jejich tvorbě podílí přímo nebo působením svých zástupců v pracovních skupinách, komisích apod;
 • spolupracuje na procesu implementace Směrnic WEEE a RoHS 2002/96/ES (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ a Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) a Směrnice o Ekodesignu č 2005/32/ES do české národní legislativy;
 • založila dceřinou společnost RETELA s.r.o., která zabezpečuje plnění zákona č. 85/2001 a návazných předpisů o odpadech a zpětném odběru a odděleném sběru elektroodpadu. Společnost zastřešuje veškeré zákonné povinnosti tímto zákonem uložené povinným osobám v oblasti elektrotechnického průmyslu na území ČR.;
 • podporuje činnost svých členů prostřednictvím široké nabídky informací, koordinuje přístup svých členů k řešení problémů, organizuje utváření jejich společných názorů, vydává členský informační bulletin;
 • informuje členy o nabídkách na výrobní a obchodní spolupráci se zahraničními i tuzemskými subjekty, o nabídkách kapitálových vstupů, připravuje subdodavatelská setkání a spolupracuje na akcích pro podporu exportu a na ofsetových projektech;
 • je v úzkém kontaktu s vysokými školami, projednává požadavky na absolventy škol, spolupracuje s organizacemi, které zajišťují výchovnou a vzdělávací činnost;
 • působí aktivně v oblasti normotvorné činnosti, zkušebnictví, akreditací a certifikací;
 • zapojuje se do podpůrných programů pro rozvoj průmyslového výzkumu a vývoje , organizuje přípravu výzkumných a vývojových projektů v rámci elektrotechnického odvětví, spolupracuje přitom s tuzemskými i zahraničními institucemi a partnery; zajišťuje zejména spolupráci s oborovou kontaktní organizací pro průmyslový výzkum a vývoj (SP ČR) se záměrem přiblížit elektrotechnickým firmám účast v rámcových programech Evropské unie;
 • ke konci roku 2009 zahájila asociace realizaci projektu „Vzděláváním k vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti“ spolufinancovaného ze zdrojů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Asociace tímto zajišťuje pro své členy vzdělávání v oblastech Top, středního a nižšího managementu, obchodníků a v IT dovednostech. Do projektu se zapojilo celkem 33 členských společností asociace.
 • ve 3. čtvrtletí každého roku vydává katalog ElA Directory v anglickém jazyce , ve kterém jsou prezentovány členské organizace asociace, další informace o asociaci; katalog je rozeslán partnerským asociacím, zastoupením ČR a dalším subjektům v zahraničí;
 • sleduje světové trendy i rozvoj průmyslu v ČR, z dostupných statistických údajů analyzuje stav elektrotechnického odvětví a jeho hlavních komoditních skupin a získané poznatky využívá při prezentačních akcích, v publikační činnosti a rovněž o nich informuje členské organizace;
 • prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní firemní stánky, podílí se na přípravě doprovodných programů atd. Pravidelně je realizována účast na veletrzích Veletrhy Brno, a.s. MSV - včetně projektu Automatizace, SHK (bližší informace na www.bvv.cz);
 • podle zájmu členských organizací organizuje účast asociace na zahraničních veletrzích a výstavách;
 • informuje prostřednictvím článků v tisku, účastí svých zástupců na tiskových konferencích a na diskusních fórech veřejnost o významu a přínosech elektrotechnického odvětví, o cílech asociace a o aktivitách jejich členů;
 • dvakrát ročně koná dvoudenní valnou hromadu , na níž se členové setkávají s význačnými hosty – představiteli státní správy a dalších institucí, vzájemně si vyměňují zkušenosti, hodnotí práci asociace a projednávají společná stanoviska a požadavky, které bude asociace následně prosazovat při své činnosti;
 • poskytuje další služby členským i nečlenským organizacím, státním institucím, zahraničním subjektům apod. za smluvní ceny na základě samostatné smlouvy

Rok 2010 je pro českou elektrotechniku významný z dvou pohledů. Před dvaceti lety byl zahájen rozsáhlý proces restrukturalizace výrobních oborů v souvislosti s přechodem z centrálně plánovaného na tržní hospodářství. Není náhodou, že právě před dvaceti lety se souběžně obnovovala podnikatelská demokracie a byla obnovena svazová činnost, vedoucí k založení elektrotechnické asociace.

Nyní po dvaceti letech, vlivem světové globální krize, dochází k další restrukturalizaci ve prospěch oborů, které mají delší inovační obrátku a vyšší přidanou hodnotu. Opětovně narůstá zájem o obory, které v České republice byly tradiční, zejména v oblasti silnoproudé elektrotechniky, měřící, automatizační a regulační techniky. Tyto obory jsou současným hospodářským děním ovlivněny nejméně a nalézají v nich uplatnění vysoce kvalifikovaní pracovníci. Krize se tak stává i příležitostí posílení perspektivních oborů.

Uvedené skutečnosti svědčí o tom, že je ElA životaschopným sdružením, jehož činnost přináší členům prospěch. Jsme přesvědčeni, že k naplněni těchto cílů by přispělo i zapojení Vaší organizace do činnosti ElA. V případě Vašeho zájmu o členství v naší asociaci Vám rádi podáme bližší informace na vyžádání na emailové adrese sekretariátu ela@electroindustry.cz

V Praze dne 10. června 2010
Ing. Stanislav Adamec