Русский English

JMÉNO: HESLO:

Programové prohlášení Českomoravské elektrotechnické asociace pro léta 2013 – 2015, přijaté valnou hromadou asociace dne 23. listopadu 2012 v Třeboni


I. Preambule

Českomoravská elektrotechnická asociace je nezávislou právnickou osobou sdružující zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, založenou na základě § 2 a § 9a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Byla takto ustavena formou zaměstnavatelského svazu dne 15. ledna 1992 a stala se pokračovatelkou elektrotechnické sekce tehdejšího Svazu průmyslu ČR, která vznikla sdružením 42 elektrotechnických výrobních podniků dne 19. června 1990. Po celou tuto dobu je asociace programově spjata se Svazem průmyslu a dopravy ČR, je jeho kolektivním členem a prosazuje jeho politiku v oblasti zaměstnanecké i podnikatelské. Takto chce pokračovat ve své činnosti i v nadcházejícím období a chce posílit svoji zaměstnavatelskou roli.

Zaběhlá praxe dosavadních představenstev asociace vytknout pro nadcházející volební období priority činnosti formou programového prohlášení byla členy asociací velmi příznivě přijata. Proto, krátce po zvolení nových orgánů asociace, jménem odstupujícího i nového představenstva asociace předkládáme valné hromadě návrh nového programového prohlášení na léta 2013 až 2015 a žádáme valnou hromadu, aby po zapracování připomínek vzešlých z dnešního jednání bylo toto programové prohlášení přijato jako základní dokument, vymezující prioritní činnosti asociace. Tyto prioritní činnosti představenstvo vytknulo pro oblast zaměstnavatelskou, podnikatelskou a pro zajištění chodu naší asociace.

II. Zaměstnavatelský svaz

1. Lobbying v oblasti pracovního práva a zaměstnavatelských svazů

Tato prioritní činnost bude i nadále vyvíjena v zájmu většiny zpracovatelského průmyslu směrem, který je dohodnut v orgánech Svazu průmyslu a dopravy. Asociace bude prosazovat stanoviska, které Svaz průmyslu a dopravy formuluje ve svých základních dokumentech a které uplatňuje v rámci připomínkování legislativy či při jednáních RHDS (tripartitních jednáních).

2. Zajištění sociálního smíru

Asociace má zájem na vytváření dobrých podmínek, které vytvářejí zaměstnavatelé svým zaměstnancům ve svých společnostech. Proto podle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání v platném znění je účastníkem kolektivního vyjednávání vyššího stupně se všemi odborovými svazy, které působí ve členských společnostech. Kolektivní vyjednávání považuje asociace nejen jako svoji zákonnou povinnost, ale především jako nástroj regulace trhu práce. Doposud vyjednává v oblasti elektrotechnického průmyslu s nejvýznamnějším odborovým svazem KOVO, ale bude připravena jednat i s jinými odborovými centrálami, pokud to bude potřeba. Asociace v rámci kolektivního vyjednávání chrání zájmy zaměstnavatelů a usiluje o zajištění sociálního smíru s ekonomickými dopady, které budou přiměřené současné hospodářské situaci. Proto kolektivní smlouvu podepisuje výhradně za společnosti, které se sjednaným zněním kolektivní smlouvy vyššího stupně souhlasí. Cílem asociace je kolektivně vyjednávat, hájit zájmy zaměstnavatelů, ale ne uzavírat nevýhodné smlouvy. Asociace nevydá souhlas s rozšířením přijaté kolektivní smlouvy vyššího stupně proti vůli členské společnosti, na kterou protistrana rozšíření smlouvy požaduje. V případě nesouhlasu s návrhem kolektivní smlouvy vyššího stupně či s návrhem změn její dílčí části bude asociace prosazovat svá stanoviska všemi zákonnými prostředky (před zprostředkovatelem a rozhodcem, případně i soudem).

3. Odborné vzdělávání, věda a výzkum

Asociace usiluje o vysokou odbornou kvalitu svých zaměstnanců, podporuje rozvoj a zajištění kvality odborného školství na všech úrovních. Prioritou i nadále bude zajištění dostatečného počtu absolventů odborných škol pro elektrotechniku a elektroniku nejen v potřebné úrovni vzdělání, ale i v potřebném oborovém zaměření.

Asociace podporuje dialektiku Fóra vysokých škol a průmyslu, nadále se bude zúčastňovat těchto jednání.

Asociace vnímá současnou diskuzi o reorganizaci odborných učilišť a SOŠ. Je otevřena k této diskuzi přispět a jednat jak s centrálními institucemi, tak i s krajskými zástupci s cílem zajistit dostatek učebních zařízení a škol.

Asociace bude ještě intenzivněji podporovat aktivity v oblasti vědy a výzkumu ve svých členských společnostech, podílet se na prezentaci výsledků těchto činností, případně na zprostředkování a zastřešení vazeb mezi členy asociace z průmyslu a odborného školství.

4. Sektorová rada elektrotechnická

Účast asociace v projektu NSP a NSK (národní soustavy povolaní a národní soustavy klasifikací), dosavadní výstupy z činnosti Sektorové rady elektrotechnické a zkušenosti z ostatních odvětví i ze zahraničí potvrzují, že v současné době se Sektorové rady se stávají kompetentním, účinným a především nestranným subjektem řízení lidských zdrojů. Proto Českomoravská elektrotechnická asociace, která iniciovala vznik sektorové rady elektrotechnické, podílí se na její práci prostřednictví patřičného zastoupení členských společností asociace. Kromě práce na projektech a NSK NSP, mnohdy administrativně nepřiměřené, bude i pro další období cílem asociace ovlivňovat nejen nástroje pro řízení lidských zdrojů v souladu se zájmy členských společností, ale i budoucí vývoj v odborném vzdělávání.


III. Podnikatelský svaz

1. Podnikatelská demokracie a etické podnikání

To jsou zásady obecně historicky uplatňované podnikatelskými a profesními svazy. Tyto zásady se v direktivně řízené ekonomice vytratily a obtížně, pozvolna, se do podnikové sféry navracejí. Vnitropolitická situace, přes mnohé proklamace o protikorupční politice, však umožnila výhody mnoha podnikatelům, které se těmito zásadami neřídili. Asociace nechce formálně vytvářet etický kodex podnikání, ale chce vytvářet prostředí pro kultivované podnikání. Usiluje o sjednocení postojů členských společností, i těch v konkurenčním postavení, k prosazování etického podnikání a výraznějšího zlepšení podnikatelského prostředí. Proto je asociace otevřená všem zaměstnavatelům, kteří mají zájem s námi společně „spoluvytvářet příznivé zaměstnavatelské a podnikatelské prostředí, které povede při respektování etických zásad podnikání k dlouhodobě udržitelné prosperitě členských organizací, elektrotechnického odvětví i celé průmyslové sféry v ČR“ tak, jak uvádí stanovy asociace. Asociace zůstane otevřena k přijetí každé společností, která o členství požádá a k jejímuž podnikání nejsou závažné výhrady stávajících členů asociace.

Přijetí členské společnosti se posuzuje s ohledem na její oborové zaměření a na její etiku podnikání. Rozhodnutí o přijetí člena je kolektivním rozhodnutím, které vydává představenstvo asociace.

O vyloučení člena rozhoduje valná hromada asociace.

Asociace dbá, aby struktura jejich orgánů byla vytvářena demokraticky a tran-sparentně. Asociace uplatňuje většinový názor členů.

2. Lobbying na podporu podnikatelské demokracie

Asociace zaměřením své činnosti se stala především významným profesním podnikatelským lobby. Usiluje o to, aby toto lobby bylo vytvářené transparentně, demokraticky a eticky. Od vzniku asociace je tato členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pomáhala jej spoluvytvářet a řada osobností z naší asociace pracovala i stále pracuje ve svazových orgánech. To, že současné zastoupení asociace je historicky nejnižší, nelze ovlivnit. Proto se i v dalším období bude asociace aktivně zapojovat do svazové práce a usilovat o zlepšení své pozice po příštích svazových volbách. V tomto ctí demokratický přístup. Asociace si velmi váží, že se Svaz průmyslu a dopravy stal nejvýznamnějším reprezentantem zaměstnavatelů. Lobbyismus asociace bude i nadále spjat s aktivitami Svazu průmyslu a dopravy.

Asociace v roli profesního podnikatelského svazu zůstává otevřena spolupráci s exekutivou na celorepublikové i krajské úrovni. Prioritně její aktivity směřují k ministerstvu průmyslu a dopravy, ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu školství a tělovýchovy a k ministerstvu životního prostředí. Problematika odborného školství vyžaduje v nadcházejícím období zahájit jednání i na krajské úrovni.

3. Prezentace asociace, medializace a budování goodwillu

Odezvy v tisku a dalších masmédiích, i ze strany široké elektrotechnické obce prokazuje, že si asociace vytváří dobrý goodwill. Statistiky prokazují zvyšující se návštěvnost naší webové stránky a zájem o asociační akce. Jistě k tomu přispěla změna webového portálu i elektronická verze asociačního katalogu. Webová stránka zůstane nadále hlavním informačním médiem. Snahou bude rozšířit její obsah i v dalších jazykových mutacích a stále ji modernizovat s implementací nových komunikačních technologií.

Asociace bude pokračovat ve vydávání ročenky ElA Directory jak v tištěné, tak i elektronické verzi. Především elektronická verze zvýšila zájem o inzerci. Sekretariát asociace umožňuje inzerovat na webu i v ročence tuzemským i zahraničním subjektům, pokud je i tato inzerce v zájmu asociace. O přijetí inzerátu rozhoduje ředitel asociace.

Asociace nevytváří funkci tiskového mluvčího. Jménem asociace budou vystupovat prezident, viceprezidenti a ředitel asociace. Další osoby budou jménem asociace vystupovat po dohodě se statutárními zástupci asociace.

Asociaci přispívá medializace veletrhů a konferencí, kterých se zúčastňuje, stejně jako účast na významných akcích SP ČR jejích členských společností. Proto bude asociace nadále spolupracovat jak s vydavateli časopisů, které sdružuje (Sdělovací technika, FCC Public, GIVERSDON a DART), nadále bude spolupracovat s vysokými školami (nejenom fakultami, které sdružuje) a s Národním technickým muzeem, se kterým chce i nadále připomínat elektrotechnickou minulost a být nápomocna vybudování stálé expozice, která bude připomínat historii elektrotechniky a elektroniky.

4. Podpora prodeje, zejména exportu

Podpora prodeje výrobků členských společností zůstává prioritní oblastí činnosti asociace. Budeme pokračovat v připomínkování mezinárodních smluv, uplatňování stanovisek asociace při odstraňování technických překážek obchodu a při tvorbě proexportní strategie ČR. Nadále budeme zajišťovat prezentace asociace na tuzemských i zahraničních veletrzích, výstavách a konferencích. Budeme aktivní v rámci mezivládních pracovních skupin pro podporu průmyslu, zejména se skupinou pro RF a pro Kazachstán.

Asociace si již v minulosti vytkla za cíl uplatňovat v oblasti mezinárodního obchodu liberální politiku a v tomto postoji bude setrvávat.

Asociace bude iniciovat a zajišťovat přístup členů na společné expozice zejména na veletrzích (seřazeno dle priority zájmu):
  • Mezinárodní strojírenský veletrh (ČR),
  • AMPER (ČR),
  • Stavební veletrhy Brno (ČR),
  • EUROTRANS (ČR),
  • ELOSYS (SR),
  • ELEKTRO Moskva (RF),
  • POWER Kazakhstan (Kazachstán).

Přijatou státní proexportní politikou ČR jsou právě RF a Kazachstán prioritními zeměmi. V případě zajištění finančních prostředků formou finančních příspěvku či při získání jiné i nefinanční podpory bude asociace zajišťovat prezentace a společné účasti i na dalších veletrzích, také v dalších zemích, které v rámci české proexportní politiky byly označené jako prioritní a v sousedních zemích, především v Německu, neboť spádová oblast odborných veletrhů se v rámci EU zvětšuje a největší obchodní výměna našich komodit je právě s Německem.

Asociace iniciovala a je spolupořadatelem odborných konferencí Vize v automatizaci (včetně projektu Digitální továrna) a Energie pro budoucnost. Tyto konference bude pořádat i v dalším období.

Asociace poskytuje záštitu konferencím, které pořádají členské společnosti asociace. Podporuje zejména konference organizované společnostmi Sdělovací technika a FCC Public. Asociace poskytuje záštitu konferenci ERU a bude i nadále dbát o prezentaci asociace na dalších odborných elektrotechnických konferencích a významných akcích členů asociace, včetně akcí společenských.

O poskytnutí záštity konferencím, profesním setkáním a společenským akcím rozhoduje prezident asociace na základě doporučení představenstva a ředitele asociace.

5. Technické požadavky na výrobky

Stanovení technických požadavků na výrobky historicky patří mezi oblasti, kterou zajišťují profesní svazy. V minulosti tato činnost vedla k budování svazových zkušeben a cejchoven. Elektrotechnika je oblastí s vysokým počtem technických norem, standardů. Proto se asociace bude i nadále soustřeďovat na zkušebnictví, akreditaci systému a na nadnárodní integraci, která umožňuje harmonizaci technických požadavků na výrobky. Asociace spoluvytváří systém, který umožní vývoj a výrobu bezpečných a konkurenceschopných produktů členských společností. Akreditační a certifikační systém včetně získávání příslušných osvědčení k překonání technických bariér nesmí vytvářet nepřiměřené překážky obchodu a snižovat přístup českých elektrotechnických společností na tuzemský a zahraniční trh. Proto asociace nadále bude spolupracovat s MPO, ÚNMZ, ČIA, ČMI a též se státními zkušebnami, prioritně s EZÚ s.p.

6. Kolektivní systém OEEZ RETELA

Kolektivní systém RETELA, provozovaný dceřinou společností RETELA s.r.o., prokázal svoji opodstatněnost a vysokou prospěšnost členům asociace, ale i nečlenským elektrotechnickým společnostem. O činnosti systému je valná hromada průběžně informována. RETELA vytváří v oblasti OEEZ potřebné konkurenční prostředí s příznivými ekonomické dopady na elektrotechnické společnosti. Napomohla ke snížení recyklačních poplatků. RETELA s.r.o. se stala nejhodnotnějším majetkem asociace. Asociace bude nadále vyvíjet aktivity k zajištění a rozvoji kolektivního systému RETELA. Asociace je připravena v případě potřeby změny právní formy RETELA s.r.o. zajistit tuto transformaci v souladu s požadavky legislativy na provozovatele kolektivních systémů OEEZ. Asociace vytvoří veškeré potřebné podmínky pro další zajištění kolektivního systému OEEZ RETELA.

Vlastnická práva asociace v dceřiné společnosti bude zastupovat jménem asociace prezident asociace. O případných majetkových změnách rozhoduje valná hromada asociace.

7. Mezinárodní organizace

Českomoravská elektrotechnická asociace není v současné době členem žádné nadnárodní společnosti, konfederace či asociace. Je to většinou z důvodu zmíněné roztříštěnosti profesních svazů a takto pro naši asociaci nepřiměřeně velkých příspěvků či administrativní náročnosti. Ukončení účasti v INTRELEKTRO bylo z důvodu vzniku problémů v této mezinárodní asociaci a z důvodu auditu provedeného ministerstvem zahraničních věcí RF. Cílem asociace není izolovat se v domácím prostředí, ale opětovně navázat nové vztahy, které povedou k lobbyingu pro přijetí evropské legislativy či ke zlepšení obchodních vztahů a harmonizaci technických podmínek na výrobky.

O případné účasti v mezinárodních organizacích rozhoduje valná hromada asociace.

Zcela výjimečné postavení má naše spolupráce s partnerským ZEP SR. Tuto spolupráci bude asociace i nadále rozvíjet, nejenom v oblasti předávání informací, ale také ve spolupráci na přípravě veletrhu ELOSYS. Asociace má zájem i na koordinaci činností české a slovenské sektorové rady.

8. Aktivity asociace zajišťované nad rámec jejího poslání

Sekretariát asociace bude i nadále vyhledávat programové projekty a granty, které jsou vhodné pro účast či spoluúčast na řešení projektu a které pomohou kapacitně a odborně posílit sekretariát asociace. Cílem těchto projektů musí být především prospěšnost pro členské společnosti asociace a hospodářský výsledek, který negativně neovlivní plnění rozpočtu asociace.

Specifickou prioritní oblastí nadále zůstávají ty aktivity, které napomáhají elektrotechnickému výzkumu a inovacím výrobků, zejména u členů asociace. Sekretariát asociace bude v této oblasti nadále působit jako informační středisko a vytvářet kontakty na instituce, které umožňují podporu výzkumu. Nevylučuje se účast sekretariátu asociace jako spoluřešitele některého výzkumného projektu, pokud tato činnost zvýší příjem asociace a kapacitně neomezí realizaci jiných činností, které vyplývají z poslání asociace.

O řešení projektů či přijetí grantů rozhoduje ředitel asociace.