Русский English

JMÉNO: HESLO:
Elektrotechnická asociace České republiky

zaměstnavatelský svaz registrovaný u MV ČR pod č.j. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992

IČO 45246327
Polygon House,
Doudlebská 1699/5,
140 00 Praha 4
www.electroindustry.cz

STANOVY Elektrotechnické asociace České republiky
schválené valnou hromadou asociace dne 26. května 2006
(předané na MV ČR k evidenci dne 12. 6. 2006)


| § 1 | § 2 | § 3 | § 4 | § 5 | § 6 | § 7 | § 8 | § 9 | § 10 | § 11 | § 12 |

§ 1 Název, sídlo a právní forma asociace

 1. Název v české řeči zní Elektrotechnická asociace České republiky (zkratka ElA), v anglické řeči Electrical and Electronic Association of the Czech Republic.
 2. Ochranná známka (logo) asociace je uvedena v příloze těchto stanov.
 3. Sídlem asociace je Praha.
 4. Asociace je nezávislou právnickou osobou sdružující zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, založenou na základě § 2 a § 9a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

§ 2 Poslání asociace

 1. Asociace definuje, reprezentuje, prosazuje a podporuje společné zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy svých členů, kteří zajišťují výzkum, vývoj, výrobu, prodej, montážní činnosti a další služby v odvětví elektrotechnického průmyslu a v příbuzných odvětvích. Hlavním cílem asociace je spoluvytvářet příznivé zaměstnavatelské a podnikatelské prostředí, které povede při respektování etických zásad podnikání k dlouhodobě udržitelné prosperitě členských organizací, elektrotechnického odvětví i celé průmyslové sféry v ČR.
 2. Asociace je zaměstnavatelským a podnikatelským svazem. Podle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání v platném znění vyjednává a uzavírá s odborovým svazem KOVO (případně též s dalšími odborovými svazy) kolektivní smlouvy vyššího typu.
 3. Asociace zastupuje své členy v rámci členství asociace v tuzemských i mezinárodních zaměstnavatelských a podnikatelských sdruženích.
 4. Za účelem splnění svého poslání asociace v koordinaci se svými členy zejména:
  • hájí zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy členů v dialogu s představiteli vlády ČR, obou komor parlamentu, politických stran, společenských organizací apod.,
  • spolupracuje s orgány státní správy a dalšími institucemi, zejména s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem školství a tělovýchovy, agenturami CzechInvest a CzechTrade apod. při vytváření lepších podmínek pro podnikání, pořádá setkání členů s jejich představiteli,
  • spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), se zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy působícími v rámci SP ČR i mimo tento svaz, s Hospodářskou komorou ČR a též s dalšími komorami, které podporují teritoriální rozvoj obchodu,
  • spolupracuje s nadnárodní evropskou federací ORGALIME sdružující strojírenské a elektrotechnické svazy ze zemí EU a z kandidátských zemí a dále s představiteli zahraničních orgánů, institucí a podnikatelských svazů s cílem prezentovat členy asociace v zahraničí, rozšiřovat možnosti přímých kontaktů členů se zahraničními partnery a připravovat členy na vybrané aspekty procesu integrace ČR do EU,
  • zpracovává stanoviska a připomínky k návrhům zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, rezortních materiálů atd. a předkládá své vlastní podněty a návrhy v rámci přípravy politicko-hospodářských rozhodnutí,
  • podporuje činnost svých členů prostřednictvím široké nabídky informací, koordinuje přístup svých členů k řešení problémů, organizuje utváření jejich společných názorů, vydává členský informační bulletin,
  • informuje členy o nabídkách na výrobní a obchodní spolupráci se zahraničními i tuzemskými subjekty, o nabídkách kapitálových vstupů, připravuje subdodavatelská setkání a spolupracuje na akcích pro podporu exportu a na ofsetových projektech,
  • je v úzkém kontaktu s vysokými školami, projednává požadavky na absolventy škol, spolupracuje s organizacemi, které zajišťují výchovnou a vzdělávací činnost,
  • aktivně působí v oblasti normotvorné činnosti, zkušebnictví, akreditací a certifikací,
  • zapojuje se do podpůrných programů pro rozvoj průmyslového výzkumu a vývoje, organizuje přípravu výzkumných a vývojových projektů v rámci elektrotechnického odvětví, spolupracuje přitom s tuzemskými i zahraničními institucemi a partnery,
  • prezentuje výsledky svých aktivit i své členy na průběžně aktualizovaných webových stránkách asociace, každoročně vydává členský katalog v anglickém jazyce,
  • sleduje světové trendy i rozvoj průmyslu v ČR, z dostupných statistických údajů analyzuje stav elektrotechnického odvětví a jeho hlavních komoditních skupin a získané poznatky využívá při prezentačních akcích, v publikační činnosti apod.,
  • prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní firemní stánky, podílí se na přípravě doprovodných programů atd.,
  • prostřednictvím článků v tisku, účastí svých zástupců na tiskových konferencích a na diskusních fórech informuje veřejnost o významu a přínosech elektrotechnického odvětví, o cílech asociace a o aktivitách jejích členů,
  • provádí následující činnosti:
   • Výzkum a vývoj v oblasti společenských a technických věd
   • Reklamní činnost
   • Organizování a pořádání veletrhů a výstav
   • Zprostředkovatelská činnost a je oprávněna žádat Živnostenský úřad o příslušné živnostenské listy.
 5. Činnosti vyplývající z poslání zajišťuje asociace samostatně či ve spolupráci se SP ČR. Rozhodnutí, stanoviska, návrhy a další dokumenty asociace jsou připravovány v široké součinnosti členů, kteří se na jejich tvorbě podílí přímo nebo působením svých zástupců v pracovních skupinách, komisích apod.
 6. Asociace má právo poskytovat další služby za smluvní ceny, a to jak členům asociace, tak i jiným subjektům.
 7. Asociace má právo zakládat firmy s majetkovou účastí asociace a vlastnit cenné papíry.

§ 3 Členství v asociaci, členské vztahy a zánik členství

 1. Asociace je založena na demokratických principech, všichni členové asociace mají stejná práva, členství v asociaci je dobrovolné.
 2. Asociace sdružuje právnické osoby nebo fyzické osoby se sídlem v České republice, působící v odvětví elektrotechnického průmyslu a v příbuzných odvětvích. Členy mohou být rovněž subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy.
 3. Členství v asociaci vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena na základě přihlášky vyplněné a podané uchazečem. V případě rozhodnutí o nepřijetí má uchazeč o členství právo odvolat se k valné hromadě asociace.
 4. Ředitel asociace je oprávněn přijmout na přechodnou dobu uchazeče do asociace též ve formě “člen – pozorovatel“. Tento statut neopravňuje k hlasování na valné hromadě, s členem – pozorovatelem je vždy individuálně sjednán rozsah poskytovaných informací a služeb včetně výše příslušné úhrady a doba trvání této mimořádné formy členství.
 5. Člen může vystoupit z asociace jen k 31.12. daného roku za podmínky, že má závazky k asociaci vyrovnány. Své rozhodnutí musí předem písemně sdělit řediteli asociace.
 6. Jestliže člen neplní v průběhu roku včas a řádně své členské platební povinnosti, může představenstvo na návrh ředitele asociace rozhodnout o pozastavení jeho členství v asociaci. K pozastavení členství dochází vždy k 1.1. daného roku, nemá-li člen vyrovnány své závazky vůči asociaci za rok předcházející. Tím ztrácí takovýto člen hlasovací práva na valné hromadě a nárok na poskytování služeb.
 7. Jestliže člen opakovaně působí proti zájmům asociace, poškozuje-li její dobré jméno či neuhradí-li v daném roce platbu za své členství podle platebního řádu asociace, může valná hromada na návrh představenstva rozhodnout o jeho vyloučení z asociace.
 8. Při zániku členství v asociaci jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani jiná práva vůči asociaci.
 9. Členství v asociaci neomezuje nijak člena při jeho působení v jiných odvětvových nebo profesních sdruženích, regionálních komorách apod.

§ 4 Členské platby

 1. Člen asociace každý rok platí asociaci členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou asociace. Postup úhrad členských příspěvků a jiných plateb členů ve prospěch asociace stanoví platební řád.

§ 5 Práva a povinnosti členů asociace

 1. Člen má právo účasti na valné hromadě asociace. Každý člen má na valné hromadě hlasovací právo, které mu umožňuje spolurozhodovat o všech aspektech činnosti asociace. Toto právo nemá člen – pozorovatel.
 2. Člen má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů asociace a na kandidáty pro volby do představenstva a dozorčí rady asociace, má právo se vyjadřovat k činnosti orgánů asociace a prosazovat svá stanoviska a názory.
 3. Člen má právo zúčastňovat se hromadných akcí pořádaných asociací a vyžadovat od sekretariátu asociace přímé poskytování resp. zprostředkování informací a služeb, vyplývajících z poslání a činnosti asociace.
 4. Člen je povinen řídit se stanovami asociace a respektovat usnesení valných hromad. Rozhodnutí orgánů asociace, která se týkají naplňování jejího poslání a způsobu plnění stanovených úkolů, mají vesměs charakter usnesení, stanovisek či doporučení.
 5. Člen je povinen oznamovat asociaci všechny změny údajů, které jsou nutné pro vedení členské evidence a poskytovat orgánům asociace informace potřebné k zabezpečení poslání a činnosti asociace s výjimkou informací, které jsou předmětem obchodního či firemního tajemství. Orgány a správní aparát asociace přitom garantují ochranu těchto získaných informací před neoprávněným zveřejněním a před zneužitím.
 6. Každý člen, orgány asociace i správní aparát se zaměstnanci asociace jsou povinni chránit dobré jméno asociace a nepoškozovat svým jednáním pověst asociace. Pokud člen vystupuje jménem asociace, je povinen prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska asociace na veřejnosti.

§ 6 Orgány asociace a způsob zastupování

 1. Orgány asociace jsou:
  • valná hromada,
  • představenstvo, prezident a viceprezidenti asociace,
  • dozorčí rada,
  • ředitel asociace.
 2. Statutárními zástupci asociace jsou prezident a ředitel asociace. Tuto funkci vykonávají samostatně. Jsou oprávněni podepisovat listiny jménem asociace tak, že kterýkoliv z oprávněných připojí svůj podpis k názvu asociace.
 3. Členy představenstva a dozorčí rady asociace nemohou být představitelé orgánů státní správy ani představitelé odborových svazů.

§ 7 Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace a koná se jako řádná nebo mimořádná. Jednání valné hromady se zúčastňují statutární zástupci sdružených členů nebo osoby tímto právem zastupování vybavené. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas.
 2. Valné hromady se mohou bez hlasovacího práva zúčastnit členové – pozorovatelé, dále hosté pozvaní představenstvem a pracovníci sekretariátu asociace.
 3. Valná Hromada:
  • rozhoduje o přijetí a změnách stanov,
  • volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady,
  • schvaluje kooptace členů představenstva a dozorčí rady během funkčního období,
  • stanovuje počet členů představenstva, členů dozorčí rady a počet viceprezidentů,
  • schvaluje zprávu o hospodaření asociace za uplynulý rok, vypořádání rozpočtového přebytku či schodku a návrh na rozdělení zisku či vypořádání ztráty,
  • schvaluje rozpočet asociace na příští rok,
  • stanovuje výši členského příspěvku členů asociace pro nadcházející období,
  • projednává zprávy představenstva o jednotlivých oblastech činnosti asociace,
  • rozhoduje o otázkách zařazených do programu zasedání na základě rozhodnutí představenstva, podnětu dozorčí rady nebo návrhu člena asociace,
  • rozhoduje o vstupu asociace do jiných tuzemských či zahraničních podnikatelských a zaměstnavatelských sdružení,
  • schvaluje strategii postupu v kolektivním vyjednávání a zplnomocňuje osoby, které povedou za asociaci kolektivní vyjednávání,
  • rozhoduje o odvolání uchazeče proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí uchazeče za člena asociace,
  • rozhoduje o vyloučení člena z asociace,
  • schvaluje ustavení pracovních skupin, odborných sekcí atd. v rámci asociace,
  • rozhoduje o zániku asociace včetně stanovení způsobu likvidace, určení likvidátora a formy majetkového vypořádání.
 4. Řádná valná hromada se koná dvakrát ročně. Svolává ji představenstvo a písemná pozvánka musí být odeslána nejpozději tři týdny před datem zasedání valné hromady.
 5. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastního rozhodnutí, z podnětu dozorčí rady nebo na základě požadavku minimálně 25% členů asociace. Mimořádnou valnou hromadu má dozorčí rada právo svolat i sama.
 6. Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů od podání žádosti o její svolání. Písemná pozvánka musí být odeslána nejpozději do čtrnácti dnů před termínem konání valné hromady.
 7. Součástí pozvánky musí být vždy program jednání valné hro­mady. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může na valné hromadě jednat pouze tehdy, vysloví-li s tím přítomní účastníci svůj souhlas prostou většinou hlasů.
 8. Jednání valné hromady řídí prezident nebo představenstvem pověřený viceprezident či určený člen představenstva. Valná hromada ustavuje návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení valné hromady a mandátovou komisi. Valná hromada, na jejímž programu jsou volby do představenstva a dozorčí rady asociace, ustavuje navíc volební komisi, která volby organizuje. Ze zasedání valné hromady je vždy pořizován zápis, který podepisuje předsedající.
 9. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno alespoň 20% zástupců všech členů asociace s hlasovacím právem. Hlasování na valné hromadě je veřejné, tajné hlasování probíhá v případě, kdy o to požádá minimálně 1/3 přítomných členů. Rozhodnutí valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů, jen k rozhodnutí o změně stanov a o zániku asociace je nutný souhlas nejméně 2/3 přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

§ 8 Představenstvo, prezident a viceprezidenti

 1. Představenstvo řídí činnost asociace v době mezi valnými hromadami, má nejméně čtyři zasedání ročně a za svoji činnost odpovídá valné hromadě. Počet členů představenstva a počet viceprezidentů určuje valná hromada, a to zpravidla na funkční období členů představenstva.
 2. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou asociace na funkční období tří let. Opětovné zvolení je možné. Představenstvo volí ze svého středu na funkční období tří let prezidenta, 1. viceprezidenta a viceprezidenty asociace. Opětovné zvolení je možné. Uvolní-li se místo člena představenstva v průběhu funkčního období, může být obsazeno členem, který je představenstvem kooptován. V době mezi valnými hromadami lze kooptovat nejvýše tři nové členy, kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaných členů končí společně s funkčním obdobím ostatních členů představenstva.
 3. Prezident zastupuje asociaci navenek ve všech záležitostech. Svolává a řídí jednání představenstva, v případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje 1. viceprezident. Součástí pozvánky pro jednání představenstva je návrh programu. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas s tím, že může být na zasedání zastoupen zmocněným zástupcem s právem hlasování. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/3 zvolených členů představenstva. Při rovnosti hlasu rozhoduje o výsledku hlas předsedajícího. Na zasedání představenstva mohou být přizváni hosté a pracovníci asociace, tito účastníci jednání nemají hlasovací právo. Předseda dozorčí rady nebo jím určený člen dozorčí rady má právo požádat o účast na jednání představenstva a musí mu být vyhověno. Ze zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající.
 4. Rozhodnutí představenstva může být z časových i jiných důvodů provedeno per-rollam, nejbližší jednání představenstva ale musí toto rozhodnutí potvrdit a zahrnout do zápisu.
 5. Prezident asociace a v jeho nepřítomnosti 1. viceprezident či z pověření prezidenta jeden z viceprezidentů, jedná a podepisuje jménem asociace ve všech otázkách, vyplývajících z plnění poslání i z dalších činností asociace. Tuto pravomoc lze delegovat stanovami, organizačním předpisem či konkrétním rozhodnutím prezidenta nebo představenstva na jiné osoby, pracovníky asociace nebo třetí osoby. V případě delegování pravomoci musí být informována členská základna asociace.
 6. Představenstvo zejména:
  • rozhoduje o zásadních otázkách realizace poslání asociace,
  • rozhoduje o místu, termínu a programu zasedání řádné valné hromady, organizačně zajišťuje průběh jednání valné hromady,
  • svolává z vlastní iniciativy, na návrh dozorčí rady či na základě požadavku nejméně 25% členů asociace mimořádnou valnou hromadu,
  • předkládá valné hromadě návrh rozpočtu na příslušný rok,
  • předkládá valné hromadě návrh plánu činnosti pro nadcházející období včetně návrhu programových cílů.
  • předkládá valné hromadě závěrku hospodaření asociace za uplynulý rok s návrhy na vypořádání rozpočtového přebytku či schodku a na rozdělení zisku či krytí ztráty,
  • předkládá valné hromadě návrh kandidátů pro volby představenstva a dozorčí rady,
  • předkládá valné hromadě provedené kooptace členů představenstva a dozorčí rady,
  • předkládá valné hromadě zprávy o jednotlivých oblastech činnosti asociace,
  • předkládá valné hromadě návrh na vyloučení člena z asociace,
  • rozhoduje o majetkových účastech asociace, o nákupu a prodeji cenných papírů,
  • rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí,
  • schvaluje pravidla pro užívání ochranné známky asociace,
  • rozhoduje o poskytnutí záštity asociace nad veletržními, výstavními a jinými akcemi,
  • pozastavuje členství členům, kteří neplní uzavřené smlouvy či jinak vážně porušují stanovy asociace; pominou-li důvody pozastavení členství odvolává toto rozhodnutí,
  • rozhoduje v mimořádných případech o snížení nebo úplném prominutí platby za členství,
  • rozhoduje o přijetí uchazeče za člena asociace,
  • rozhoduje o statutu prezidenta asociace a stanovuje výši jeho odměny,
  • jmenuje a odvolává ředitele asociace, stanovuje jeho plat a schvaluje organizační strukturu sekretariátu.
 7. Představenstvo asociace jmenuje a odvolává čestné členy představenstva asociace. Čestným členem mohou být fyzické osoby z řad vynikajících osobností českého průmyslu, vědy, výzkumu a veřejného života, které mají s asociací společné zájmy. Čestné členství může zaniknout také rozhodnutím čestného člena nebo valné hromady.

§ 9 Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem asociace, za svoji činnost je odpovědná valné hromadě Schází se nejméně dvakrát ročně. Počet členů dozorčí rady stanovuje valná hromada, a to zpravidla na funkční období členů dozorčí rady.
 2. Členy dozorčí rady volí valná hromada na funkční období tří let. Opětovné zvolení je možné. Uvolní-li se místo člena dozorčí rady během funkčního období, lze ho obsadit členem, kooptovaným dozorčí radou. V době mezi valnými hromadami může být dozorčí radou kooptován pouze jeden nový člen. Kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaného člena končí společně s funkčním obdobím ostatních členů dozorčí rady.
 3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání pověřený člen dozorčí rady. Při hlasování má každý člen dozorčí rady jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Jednání dozorčí rady se zúčastňuje bez hlasovacího práva ředitel asociace, mohou být přizváni prezident asociace, pracovníci sekretariátu asociace a další hosté. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové dozorčí rady.
 4. Dozorčí rada má přístup k veškerým dokumentům sekretariátu asociace, zápisům z jednání představenstva, uzavřeným smlouvám apod.
 5. Dozorčí rada zejména:
  • předkládá valné hromadě zprávy o výsledku kontroly hospodaření asociace za dané období a o provedených prověrkách,
  • kontroluje plnění úkolů uložených na valné hromadě asociace,
  • vyjadřuje se k návrhu rozpočtu asociace,
  • prověřuje účetní závěrku a daňové přiznání asociace,
  • dohlíží na účetnictví asociace a spravování ma­jetku asociace,
  • kontroluje stav členské základny, platby členských přís­pěvků a úhrad za služby,
  • vyjadřuje se k dalším materiálům předkládaným valné hromadě, které se dotýkají ekonomické oblasti.
 6. Dozorčí rada je oprávněná svolat mimořádné jednání valné hromady nebo o její svolání požádat představenstvo.

§ 10 Ředitel asociace

 1. Ředitel asociace vede sekretariát asociace. Sekretariát asociace je současně sekretariátem valné hromady, představenstva, dozorčí rady a také valnou hromadou ustavených pracovních skupin, komisí apod.
 2. Ředitel asociace je za svoji činnost plně odpovědný představenstvu a dozorčí radě a na zasedání těchto orgánů podává průběžné informace o činnosti sekretariátu asociace.
 3. Ředitel asociace zejména:
  • jedná a podepisuje jménem asociace v běžných věcech týkajících se hospodaření asociace a řízení sekretariátu asociace,
  • stanovuje pracovní a platové podmínky pracovníků sekretariátu, je představitelem asociace v pracovně-právních vztazích,
  • má právo zmocnit pracovníka sekretariátu k podepisování za asociaci ve vymezené oblasti hospodaření asociace,
  • v činnostech, které jsou posláním asociace, jedná v souladu s rozhodnutím valné hromady, představenstva a na základě pokynů daných mu prezidentem asociace,
  • spravuje majetek asociace,
  • uzavírá s členskými i nečlenskými organizacemi smlouvy na poskytování služeb asociace, na provádění činností apod.
  • kontroluje plnění platebních povinností členů, v případě neplnění přijímá potřebná opatření a předkládá návrhy řešení představenstvu a dozorčí radě,
  • rozhoduje o přijetí uchazeče za člena – pozorovatele a o podmínkách tohoto vstupu.
 4. Sekretariát zajišťuje základní oblasti působnosti asociace. Jedná se zejména o činnosti:
  • koordinační a poradenské,
  • akviziční a prezentační včetně zabezpečování účastí na veletrzích,
  • ekonomické a majetkové,
  • shromažďování, hodnocení, registrace a předávání informací,
  • analytické, koncepční a prognostické,
  • tiskové, publikační a servisní,
  • zpracování podkladů pro stanoviska asociace.

§ 11 Zásady hospodaření

 1. Asociace je neziskovou organizací, její hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.
 2. Majetek asociace jsou věci a nehmotná práva ve vlastnictví asociace vedená v jejím účetnictví a další majetkové hodnoty nezanesené v účetnictví, jako jsou ochranná známka asociace a informační a poznatkové databáze souhrnně označované jako know-how asociace.
 3. Asociace vede podvojné účetnictví podle pravidel pro neziskové organizace. Za řádné hospodaření asociace, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových po­vinností odpovídá ředitel asociace.
 4. Hlavním zdrojem financování činnosti asociace jsou členské platby.
 5. Jako vedlejší zdroj financování své činnosti poskytuje asociace za smluvní ceny služby státním institucím, členským i nečlenským subjektům apod.
 6. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou na zúčtovací a rozpočtové období, kterým je pro asociaci kalendářní rok a podle rozhodnutí a pokynů představenstva asociace. Může vytvářet účelové fondy.

§ 12 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy schválila valná hromada asociace dne 26. května 2006 na svém zasedání v Jihlavě. Nahrazuje se jimi znění stanov schválené valnými hromadami 29. května 2003, 25. května 2001 a 31. května 1994 a dodatek č.1 ke stanovám z 31. května 1994, který byl schválen valnou hromadou 22. listopadu 1995.
 2. Stanovy jsou platné a nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou a mohou být měněny pouze rozhodnutím valné hromady asociace.
Za správnost stanov:

Ing. František Hýbner, v.r.
ředitel
Ing. Pavel Prior, v.r.
viceprezident
Ing. Stanislav Adamec, v.r
prezident

Příloha: Ochranná známka asociace viz Užití loga