Digitalizace v podnicích

 

 

Název projektu: Digitalizácia v podnikoch

Číslo projektu: 2021-2-SK01-KA210-VET-000050706

v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Partnerstvá pre spoluprácu

 

Koordinátor projektu: Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR)

Partner projektu: Elektrotechnická asociácia Českej republiky (ElA)

Poskytovatel:  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Místo realizace: Slovenská republika, Česká republika

Délka realizace: od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023

Celková výše grantu: 60 000 EUR

 

O projektu (v originálním znění):

Projekt vznikol na základe reálneho dopytu po základnom  vzdelaní o digitálnej transformácii a dopytu po reálnych príkladoch dobrej praxe zo strany členských firiem. Rovnaké vedomosti chýbajú aj malým a stredným podnikom, ktoré si nemôžu dovoliť vývojové oddelenie.

Cieľom projektu je formou vzdelávacieho programu zvýšiť povedomie a záujem o digitalizáciu, automatizáciu a robotizáciu v mikro, malých a stredných podnikoch, v ktorých pretrváva potreba zavádzania prvkov digitalizácie a prvkov Priemyslu  4.0.

Vzdelávací program, prispôsobený  požiadavkám cieľovej skupiny má reflektovať aktuálne problémy v tejto oblasti od základnej úrovne, ktorá cieľovej skupine chýba. Program bude zameraný na praktické situácie s množstvom ukážok reálnej implementácie technológii v podnikoch.

Jednoduchý a zrozumiteľný vzdelávací program cieľovej skupine navyše umožní rýchlu orientáciu v oblastiach, v ktorých by digitalizácia mohla zvýšiť  ich výkon v podnikaní a tým podporiť ich konkurencieschopnosť.

Cieľové skupiny:

  • členské firmy (zástupcovia/predstavitelia združených podnikov) ZEP SR, ktorí sa podieľajú na duálnom vzdelávaní
  • inštruktori pre praktické vyučovanie - systém duálneho vzdelávania (SDV)
  • 18 stredných odborných škôl a technických univerzít (časť zväzovej členskej základne ZEP SR)
  • členské firmy (zástupcovia/predstavitelia združených podnikov) ZEP SR a ElA (vrátane stredných škôl a univerzít)
  • zástupcovia/predstavitelia malých stredných a mikro podnikov, tzv. stakeholderi, kam v rámci projektu radíme najmä majiteľov týchto podnikov, výrobných riaditeľov, obchodných riaditeľov, finančných riaditeľov
  • samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci), rodinné podniky
  • všeobecne podniky (a aj jednotlivci), v ktorých pretrváva potreba zavádzania digitalizácie a prvkov Priemyslu 4.0 do výrobného procesu a touto transformáciou by mohlo dôjsť k výraznému zvýšeniu ich produktivity a konkurencieschopnosti na národnom aj medzinárodnom trhu v danom odvetví

Aktivity projektu:

1. Projektové riadenie a vyhodnotenie

Riadenie projektu a vyhodnotenie je nevyhnutnou súčasťou projektu a priamo prispieva k jeho cieľom prostredníctvom dosahovania čiastkových míľnikov.

2. Príprava vzdelávacieho programu

Na základe zdieľania skúsenosti v rámci stretnutí so zástupcami cieľovej skupiny sa pripraví, otestuje a sfinalizuje vzdelávací program, ktorý bude pokrývať konkrétne potreby cieľovej skupiny.

Pozostáva z 3 fáz:

1. fáza – príprava vzdelávacieho programu
2. fáza – overenie reálnych potrieb na vzorke firiem
3. fáza – príprava pilotného testovania vzdelávacieho programu

3. Pilotné testovanie

Aktivita spočíva  v praktickom overení vzdelávacieho programu. Spätná väzba umožní transformovať pilotné vzdelávanie do finálnej podoby.

4. Šírenie výsledkov projektu

Šírenie povedomia o vzdelávacom programe a teda samotnej digitalizácii v podnikoch zvýši záujem podnikov o vzdelávanie a zvýši mieru informovanosti o digitálnej transformácií.

 

                  

Související


Digitální transformace firem - doplňující video (YouTube)