Partnerské organizace

CeeInno

Středoevropská platforma pro digitální inovace si klade za cíl systematicky propojovat aktéry v oblasti digitálních inovací ve středoevropském regionu s cílem společně realizovat osvětové aktivity, navazovat efektivní spolupráci mezi členy na společných aktivitách a projektech a poskytovat firmám obchodně a technologicky neutrální odborné poradenství a vzdělávání v oblasti digitálních inovací. K březnu 2019 platforma čítala téměř 30 členů ze 7 zemí, Elektrotechnická asociace ČR je jedním z nich. Členství v platformě je bezplatné a je založeno na principu vzájemně výhodné spolupráce.

CzechInno, z.s.p.o.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání. Je nositelem projektů Vizionáři – každoročního udílení cen inovativním počinům v českém podnikání s významným technologickým, ekonomickým a/nebo sociálním přínosem, Smart Export Hub – projektu zaměřeného na zprostředkování spolupráce v oblasti digitálních inovací mezi ČR a vybranými zahraničními teritorii, Smart Business Festival – každoroční přehlídka tipů pro inovativní a chytré podnikání v Praze a Bratislavě, Digitální revoluce CZ – regionální tematická roadshow zaměřená na osvětu a kultivaci využívání digitálních inovací v podnikatelské praxi. V roce 2017 také CzechInno založilo Středoevropskou platformu pro digitální inovace CEEInno.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je společností s  dlouhodobou tradicí a zkušenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby zkoušení a certifikace výrobků, převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Jsme členy významných evropských a světových certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy.

Elektrotechnický zkušební ústav není člen ElA, ale spolupracující organizací.

Hub pro digitální inovace

Hub pro digitální inovace (angl. Hub For Digital Innovations - H4DI) je společným projektem Elektrotechnické asociace ČR, sdružení CzechInno, Technologického centra Akademie věd ČR a Společnosti vědeckotechnických parků ČR, jehož cílem je společně poskytovat malým a středním firmám přístup k technologiím, infrastruktuře a službám potřebným pro jejich úspěšnou digitální transformaci. Hub je digitálním inovačním hubem (DIH) ve smyslu definice Evropské komise, je zapsán do katalogu digitálních inovačních hubů vedeného Evropskou komisí, DG CONNECT a je součástí Platformy CEEInno.

JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA.

Tomáš Černý provozuje vlastní advokátní kancelář s mezinárodní klientelou a zaměřením na obchodně právní poradenství zejména v oblastech obchodního práva, claim a risk managementu, litigation, Corporate Governance, M&A, projektů velkých investičních celků a výstavby nemovitostí. Dále se zaměřuje na právní poradenství v oblasti prevence a vedení soudních sporů i rozhodčích řízení, mezinárodních arbitrážních řízení a zastupování významných mezinárodních i národních koncernů zejména v elektrotechnickém, strojírenském, stavebním a automobilovém průmyslu.

RETELA, s.r.o.

Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému RETELA, který v mezích Evropských směrnic pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ) a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení.

Od poloviny roku 2005 tento systém postupně buduje síť logistických partnerů, zpracovatelů, sběrných míst a dalších partnerů systému, kteří dohromady vytvářejí zázemí pro zajištění servisu pro 1 174 povinných osob, klientů KS RETELA, kteří se k tomuto systému hlásí napříč všemi deseti skupinami EEZ. Pro dalších asi 4 000 klientů zajišťuje RETELA služby v oblasti  budoucí recyklace fotovoltaiky.

RETELA od svého založení řeší sběr, svoz a zpracování jak zařízení z domácností (B2C), tak i zařízení profesionálních (B2B).

Kolektivní systém RETELA je členem evropského fóra kolektivních systémů – WEEE Forum, jež sdružuje přes 30 kolektivních systémů z EU, Švýcarska a Norska. Zde se podílí na přípravě mezinárodních standardů pro oblast EEZ. RETELA je také členem mezinárodní organizace WEEELABEX Organization. Mezinárodní standardy WEEELABEX stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí, lidského zdraví a bezpečnosti založených především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických  zařízení (OEEZ).

Systém RETELA dává důraz na udržování optimální úrovně příspěvků, které od počátku patří k nejnižším v ČR, a to nejen díky průběžnému systému financování („pay-as-you go“), ale i díky racionálnímu nerozlišování mezi tzv. historickými a nehistorickými EEZ.

Klienti RETELY oceňují také minimální zatěžování administrativní agendou, včetně v praxi neoblíbeného viditelného uvádění příspěvku.

PV CYCLE a RETELA spolupracují v oblasti zpětného odběru a recyklace fotovoltaických (FV) modulů v České republice. Více informací zde.