Dále spolupracujeme

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechTrade

CzechTrade je agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Nabízíme individuální řešCzechTrade je agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Nabízíme individuální řešení pro Váš úspěšný export. Využijte naše jméno a zkušenosti pro své podnikání v zahraničí.ení pro Váš úspěšný export. Využijte naše jméno a zkušenosti pro své podnikání v zahraničí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

 • průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
 • podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
 • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
 • podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
 • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
 • elektronické komunikace a poštovní služby.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

Nadace Depositum Bonum

Nadace Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka) byla založena 14. 8. 2012 Českou spořitelnou, aby pečovala o mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek, jejichž další existenci zakázala EU a následně Parlament ČR. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce rozhodla neponechat si mimořádný výnos, který jí podle zákona plně náleží, ale vložit jej do nadace, kde budou tyto prostředky dlouhodobě zhodnocovány a budou využity tak, aby prospívaly celé společnosti. Nadace Depositum Bonum se s vkladem 1,45 miliardy Kč stala největší nadací v České republice. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění je předpokládaný rozpočet nadace přibližně 20 až 30 milionů korun ročně.

Odborový svaz KOVO

Odborový svaz KOVO je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je prosazování důstojné pracovních a sociálních podmínek a obhajoba oprávněných zájmů jeho členů. OS KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje více než 125000 členů nejen z kovoprůmyslu. Kromě činnosti v této profesní oblasti se aktivně podílí na řešení problémů státní sociální politiky, zaměstnanosti a postavení zaměstnanců a prosazuje principy demokracie a občanské snášenlivosti. OS KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a řady mezinárodních odborových sdružení (IndustriAll Global a IndustriAll Europeú).

Smíšená obchodní komora Česko-Tichomořská Aliance

Smíšená obchodní komora Česko-Tichomořská Aliance (ČESTA) je nevládní a nezisková organizace podporující vztahy mezi Českou republikou a státy Tichomořské aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile) a žadateli o členství (Panama a Kostarika).

Zaměřuje se na vztahy na poli businessu a obchodu v rámci výměny B2B, G2G i G2B, a to zejména v kontextu vzrůstajícího potenciálu vzájemné spolupráce a zájmu českých společností.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy

 • je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
 • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
 • jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
 • hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Technologická agentura České republiky

TA ČR je zřízena zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Dále je správcem rozpočtové kapitoly zabezpečujícím mimo jiné přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně hodnocení a výběru návrhů programových objektů; dále podporuje komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem.

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR)

Svaz elektrotechnického průmyslu Slovenské republiky vznikl jako nezávislá, dobrovolná, nepolitická a otevřená hospodářská organizace, která sdružuje subjekty v silnoproudé a slaboproudé elektrotechnické výrobě, výzkumu a vývoji, ale i v dalších činnostech.